Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa eshopu:

 

Michal Gombala
Ľ. Podjavorinskej 1860/10
96001 Zvolen
Slovenská republika
Odberateľ - sídlo:
IČO: 47659807, DIČ: 1082058131

 

Adresa na vrátenie tovaru, jeho reklamácia príp.iné:

 

Radka Gombalová Kulichová - Capačky Akdar
Ľ. Podjavorinskej 1860/10
96001 Zvolen
Slovenská republika


Cena

Všetky uvádzané ceny pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.  K cenám sa pri uzatváraní objednávky prirátava cena poštovného + balného, prípadne cena dobierky, ak si zvolíte túto možnosť dodania tovaru. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, alebo sú časovo obmedzené.

 

Objednávka

Objednávka vzniká výberom tovaru kupujúcim, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. O doručení objednávky informuje predávajúci kupujúceho potvrdzovacím e-mailom.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

 

Platobné podmienky

Za objednaný tovar je možné zaplatiť:
- bankovým prevodom,
- dobierkou

-pri osobnom odbere v hotovosti

V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od potvrdenia objednávky. Následne predajca môže urobiť storno objednávky. 

 

 

Dodacie podmienky

Zvyčajná dodacia doba je 3-4 týždne.

V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom a telefonicky) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne.

Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty.

Spolu s tovarom je kupujúcemu vystavená faktúra v elektronickej forme.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

Tovar je kupujúcemu dodaný:

·       na adresu určenú kupujúcim v objednávke

·       osobným odberom

 

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovacou službou, udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené doručovacou službou.

 

Záručná doba, odstúpenie od zmluvy, reklamáciaZákladná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

 

Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Tovar musí byť nepoškodený, bez známok užívania.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad manžetové gombíky s vlastným textom dodaným kupujúcim alebo iný tovar s vlastným textom či motívom podľa požiadavky kupujúceho),
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Reklamácie vybavujem v pracovných dňoch.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby :

 • spôsobené nešetrným zaobchádzaním, nesprávnym ošetrením výrobku, alebo mechanickým poškodením.
 • nadmerným zaťažovaním produktu
 • násilného poškodenia
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením materiálu
 • zafarbením svetlej farby tovaru pri nevhodnej kombinácii odevu (tmavé džínsy)
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutie, prerezanie, tepelné poškodenie tovaru, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod. 

Vždy si prosím prečítať inštrukcie k starostlivosti o produkty!

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru


Predávajúci je povinný:

 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
 • zaslať zákazníkovi faktúru za tovar, prípadne návod na použitie-starostlivosť o výrobok (odporúčaný spôsob ošetrovania a pod.)

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 1.1.2021

 

 


Follow us on Facebook